Činnosti Asociace v legislativní oblasti

Zástupce Asociace majitelů hradů a zámků pracuje v Expertním výboru ministerstva kultury pro péči o historické památky. To umožní Asociaci ovlivňovat přípravu a novelizaci těch zákonů, které se zaměřují na historické památky, a též ovlivňovat tvorbu souvisejících předpisů zaměřených na péči o významné kulturní, architektonické a historické památky.

 

Asociace doufá, že se podaří zavést daňová zvýhodnění, jež jsou běžná v zemích Evropské unie, pro majitele nemovitých kulturních, architektonických a historických památek.

 

Současná daňová zvýhodnění, například v rámci daní z nemovitostí, odpisů jakýchkoli renovací prováděných na kulturních, architektonických a historických památkách a v oblasti dědických daní, jsou zcela nedostačující.

 

Asociace má v plánu pokračovat ve své činnosti a zintenzívnit své úsilí zaměřené na zavedení pravidelného poskytování dotací na úrovni státu a Evropské unie, určených na provoz a údržbu kulturních, architektonických a historických památek stejným způsobem, jako je tomu v případě památek, které se nacházejí pod státní správou. Mnoho památek je v soukromém vlastnictví a není možno pokračovat v diskriminaci vedené vůči majitelům těchto nemovitostí. Velký počet soukromých památek rovněž spadá do kulturního dědictví České republiky. Stát se musí zajímat o jejich záchranu.

 

Vzhledem k tomu, že činnosti Asociace se rozšiřují, je jejím cílem, aby byla uznávána jako respektovaný partner státních orgánů, zejména ministerstva kultury a památkových ústavů. Tohoto stavu bude dosaženo přijímáním vlivných členů do Asociace v postavení čestných členů nebo „přátel“, přičemž jde o takové osobnosti, jako jsou například vysoce profilovaní poslanci a senátoři, osobnosti veřejného života a klíčové postavy kulturní obce. Asociace rovněž využívá ke svému prospěchu současné politické klima v České republice, kde politici jsou si stále více vědomi jedinečnosti své země díky velkému počtu více či méně zachovalých hradů a zámků. Toto nemovité kulturní bohatství je jednou z výjimečných atraktivit, které může Česká republika Evropě a světu nabídnout. Přestože se na záchranu kulturních, architektonických a historických památek věnují nedostatečné finanční prostředky, je možno pozorovat velké úsilí ze strany státu, jež je orientováno na změnu situace k lepšímu. K tomuto závěru dospěli členové představenstva Asociace po setkáních s úředníky ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a při jednáních na různých úrovních s městskými a krajskými úřady, jejichž úkolem je zachování památek a péče o ně. Obdobně pak počáteční rozhovory vedené s vedoucími představiteli krajských správ potvrdily značný zájem o „jejich“ nemovité kulturní architektonické a historické památky, které jsou dominantními, charakteristickými prvky příslušných regionů. Je důležité, aby Asociace pěstovala tento zájem a podporovala tyto regionální úřady.

 

Thomas Hrubý