Zámek Tochovice

Zámek Tochovice je klasicistní zámek ve stejnojmenné obci, přibližně patnáct kilometrů jižně od Příbrami. Zámek je chráněn od roku 1958 jako nemovitá kulturní památka České republiky. V první polovině 13. století byla na místě dnešního zámku benediktýnským klášterem svatého Jana Křtitele na Ostrově nad Davlí vystavěna tvrz.

V letech 1436–1515 byla tvrz zastavena Zmrzlíkům ze Svojšína. Poté se vrátila zpět benediktýnům a roku 1532 prodal opat Placidus tochovickou tvrz s dvorem, městečkem Tochovice a ostatním příslušenstvím rytíři Janovi z Vitence. Od něj zadlužené panství roku 1548 koupil Jiří z Lokšan, majitel nedaleké Březnice. Jeho vnukovi Václavovi byla pro účast na českém stavovském povstání v roce 1622 zkonfiskována polovina majetku, mimo jiné i dvůr, pivovar a městečko Tochovice a od roku 1623 se novým majitelem Tochovic stal Přibík Jeníšek z Újezda. Jeníškové z Újezda Tochovice drželi až do roku 1728, a když jejich rod vymřel bez mužských potomků, zdědil tochovický statek hrabě Vilém Albrecht Krakowský z Kolowrat. V roce 1808 se majitelkou Tochovic stala Dorota, vdova po kuronském vévodovi Bironovi, po níž zdědila statek její dcera Dorothea, provdaná Talleyrand de Périgord. Od ní roku 1815 koupil Tochovice Josef hrabě Vratislav z Mitrovic pro svou manželku Gabrielu. Někdy v této době byl na místě bývalé tvrze postaven klasicistní zámek. Po smrti Gabriely Desfours zdědila Tochovice její dcera Josefína, provdaná za knížete Karla II. ze Schwarzenberga, majitele Orlíka. Schwarzenbergové potom zámek drželi až do roku 1949, kdy byl zestátněn. Jako poslední vlastník před rokem 1949 je uváděn Arnošt Schwarzenberk. Od roku 1950 na zámku působil Státní statek Tochovice.

Roku 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kalnoky, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a fasád. Současný zámek je obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou. V příčné ose vystupuje ze zahradního průčelí mohutný střední rizalit, na protější straně pilířový portikus. Nízká hospodářská stavení vytvářejí na východní straně čestný dvůr s kašnou, zdobený plastikami a kulisami klasicistních bran z doby Schrattenbachů. V příčné ose zámku, mezi západním rizalitem a východním sloupovým portikem, leží vstupní síň se schodištěm. Ze síně vedou na dvě strany kamenicky kvalitně vyvedené portálky do podélných středních chodeb. Z chodeb jsou přístupné jednotlivé místnosti a další schodiště.

V rámci restitucí v devadesátých letech 20. století byl zámek navrácen paní Anně Bucherové, dceři Arnošta Schwarzenberga. V roce 2014 zdědily majetek v Tochovicích její děti. Budova zámku a správní budova dnes slouží k obytným účelům. Hospodářský areál slouží k chovu koní. Zámek a park jsou veřejnosti nepřístupné.

Zámek Tochovice

  • Adresa: Tochovice 1, 262 81 Tochovice
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: